Yem Bitkileri

Yem Bitkileri

Yem Bitkileri

Yem Bitkileri

Yem Bitkileri

Bir süt sığırcılığı işletmesinde, işletmenin büyüklüğü, yönetim tarzı ve arazi varlığına bağlı olarak, giderlerin %60'tan fazlasını yem giderleri oluşturur. Dolayısıyla işletme karlılığı besleme masrafları ile doğrudan ilişkilidir. Besleme için yapılan harcama azaldıkça, ürün fiyatları da aynı hızda azalmıyorsa, gelirin artması beklenir. Süt sığırı yetiştiriciliğinde kullanılan yemler, kaba yem ve kesif yem olmak üzere iki temel grupta toplanır. Fabrika yemi, arpa, mısır, ayçiçeği tohumu küspesi gibi, birim hacimde daha fazla besin maddesi bulunduranlar kesif yem olarak adlandırılır. Buna karşılık yonca otu, mısır silajı, fiğ otu, çayır otu, arpa samanı gibi, birim hacimde daha az besin maddesi taşıyanlar da kaba yem olarak tanımlanır. Süt sığırlarının işkembe sağlığı için, kaba yem tüketmeleri bir zorunluluktur. Öyle ki bir ineğin günlük kuru madde tüketiminin hiç olmazsa %40’ının kaba yemlerden sağlanması önerilir. İşletmelerin nitelikli kaba yem üretmeleri; besleme masraflarının düşürülmesine, hayvanlardan daha fazla verim elde edilmesine, işletme bütçesinin yem fiyatlarındaki olağanüstü dalgalanmalardan etkilenmemesine ve bazı durumlarda da yem bitkisi satarak işletmenin gelirinin daha da artmasına imkan verecektir. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan kaba yem kaynakları, tahıl sapları, mısır silajı, yonca kuru otudur. Son birkaç yıl içerisinde kaba yem fiyatlarının önemli ölçüde artığı dönemler olmuş, hatta ülke saman ithal etmek zorunda kalmıştır. Üreticilerimizin bu tip olumsuzluklardan zarar görmemek için yapabilecekleri işlerden ilki, arazilerinin bir bölümünü kaba yem üretimine ayırmak ve bilinçli bir üretim gerçekleştirmektir. Yalnız yetiştiriciliği yapılacak yem bitkilerinin seçiminde, arazi yapısı, toprağın besin maddesi içeriği, sulama durumu vb temel özellikler dikkate alınmalıdır. Bu broşürde bir kısmı geleneksel ve yaygın olan kaba yem kaynakları ile alternatif olarak değerlendirilebilecek bazı bitkilerin üretim ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler verilmiştir.